* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips

* Live them love them * Metal hair clips

Regular price $1.16

 

* Live them love them * 

Metal hair clips

Material: alloy

* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips
* Live them love them * Metal hair clips